SÖZ DEN DÖNMEK ! ! !

Son üç yıl içinde geçen sürede TEMAD Genel Merkezi ile Genelkurmay arasında hiç bir irtibatın tesis edilmeyişi sonucunda; özellikle emekli Assubayların yaşam standardının en azından yaşanabilir hale getirilmesi için gereken çarelerin ,nasıl ve ne şekilde tasarı metnine getirileceği ve nasıl yasalaşacağı konusunda bir eş güdüm ve ortak irade becerisi TEMAD da olsun Genelkurmay da olsun gösterilemedi.

Emuzderin Miili savunma ve Gen.Kur la olan inanılmaz uyumu ve çalışması , sorunlarını tane tane net bir ifade ile akli çözümlerle donatarak çözümletmesine karşın Assubay sınıfının yaşamsal aciliyetinin giderilmesi yönünde Genel Merkezden ısrarlı ve inatçı bir çalışma ile gayret oluşmaması neticesinde son gelinen durum itibariyle son çare olarak akliselim sorumlu insanlar kendilerini ortaya koymak zorunda kaldılar. Bu anlamda Asker Hakları Platformu ile Genç Kuşak Emekli Assubaylar platformu bir dayanışma sergileyerek Genelkurmay ile irtibat tesisi çalışması başlattılar. Bu oluşuma bilahare Emekli assubaylar. Org sitesi platformu da katılmak suretiyle ortaya güçlü bir ortak irade kararlılığı konmuş oldu.

Ne var ki TEMAD ın 2011 yılında göreve gelen ve halen görevde bulunan Genel Başkanının Emekli assubayların utanç yoksulluğundan kurtarılmasına yönelik plan , proğram ve algısı ile formülü hem ciddiyetsiz ve zayıf, hem de basitti.

O da Genel Başkanın her gittiği yerde üzerine basarak söylediği “emeklinin hayat standardı sadece çalışanın üzerinden düzeltilebilir “ fikri ve saplantısı idi. Bu anlamda da ne başlangıç dereceleri ne de tazminatlar konusunda hiç bir ciddi çalışma yapılmadı. Ne başlangıç dereceleri için ne de tazminatlar için hatta ne de intibaklar için ısrarlı ve vurgulu bir söylem ile inatçı bir duruş ve politikayı tam üç yıl hiç gündeme dahi getirmediler, kimseye de anlatmadılar.

Tek seçenek zayıf ve umutsuz bir bakış ısrarına dayalı olunca da A-B- C diye bir strateji ve planlamayı asla yapamadılar.

Genelkurmay ise; kendince çözümü ve aciliyeti ; yeni Komutanın tüm iyi niyetine ve ısrarına karşın yine o bildik, alışıldık kurmay akademisyenliği şablonundan yürüttü. Assubayların meselesini sadece Kuvvet Assubaylarından duymakla yetindi. TEMAD a yaklaşmadı. TEMAD da ona. Hal böyle olunca da GenelKurmay da anladığı dilden çözümleri yasa tasarısına oturtuverdi. Sahipsizlik ve yalnızlık gelip tam ortaya oturunca, derece, kademe, rütbe, hizmet yılı süresi gibi saçmalıklar sosyal medyaya servis edilmeye başlanınca; Bu sahipsizliği sonlandırma adına, Ortaya atılan bu diyalog platformu bu amaçla ilk iş olarak aralarından bir temsilci seçerek Genel Kurmayla irtibatı tesis ettiler. Bu şahıs dava için değişik platformlarda uzun emek ve uğraş veren sayın Atilla ABAYLI idi.

Meselelerin doğru ve tutarlı olarak yasaya konulabilmesi için üç ana başlıkta toplanması kararlaştırıldı.  Başlangıç derecesinin 9/2 yapılması-2003 öncesi mezunlara bir derece lik intibak- Görev ve makam tazminatının Kıdemli başçavuş rütbesine haiz tüm çalışan ve emeklilere verilmesi- Buna bağlı olarak ta nasıp kaybı olan personele bir defaya mahsus sicil affı getirilmesi.

GenelKurmaya gidecek olan 3 kişilik heyet ; bu 3+1 ana başlığın olmazsa olmaz koşul olarak teklifi konusunda mutabık kaldı. Düğmeye basılarak randevu talebi yapıldı. Talep olumlu karşılandı. Randevu tarihi için bekleme süreci başladı. Randevu talebinin devreye alınmasının akabinde bu gelişme, tüm toplumun bilgi, deneyim, tavsiye gibi destek sunumları ve katılımında bulunmalarını temin amacı ile bu platformca topluma yazılı olarak duyuruldu. Ne yazık ki bu bilgilendirme bazı İnsanlarca ve guruplarca yanlış anlaşıldı. Bu heyette bir şekilde yer almak veya başka bir gurup olarak görüşmek adına GenelKurmaya oldukça fazla sayıda kişilerce baskı yapılmaya başlandı. Heyetin sayısı önce altıya, sonra sekize çıktı.

GenelKurmay bu görüşme talebi ısrarları ile baş edemeyince sayın ABAYLI'ya, bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını ve yaklaşık 30 a yakın çalışan ve emeklinin kendilerince belirlenen isimler şeklinde bir toplantıya çağırılacağını beyan etti.

Platform bu duruma şiddetle karşı çıktı. Yapılan telefon görüşmesinde, yapılması gereken bu buluşmanın ve bu görüşmenin bilgilendirme amaçlı değil, çalışma ve müşterek tespit ve teşhis odaklı bir eylem planı olması gerektiğini, bu anlamda da mutlak surette bizatihi sayın GenelKurmay Başkanı ile Assubay emekli toplumu adına ve TEMAD ı temsil şeklinde bir istişare görüşmesi yapılması gerekliliği izah edildi.

Randevu talebi bu şekli ile iki kez daha yinelendi. Hemen akabinde de sayın Ersen GÜRPINAR'ın öncülüğünde kuruma mail ve elektronik mektup kampanyası başlatıldı. Kampanyaya tam 20 bin katılım sağlandı. Bu büyük katılım sonunda GenelKurmay her üç düzenlemeyi de taslak olarak hazırladı. İntibaklar sorunsuz olarak ve istenilen haklılıkta taslağa oturtuldu. Akabinde başlangıç derecesi de kabul gördü. Üçüncüsü en zor olanı idi. Ona da bir çözüm bulundu ama gerekçesi assubayları memnun etmeyecek aksine çok kızdıraracaktı.

Personel kanununa eklenmek üzere adına “Assubay başarı tazminatı “ denilerek bir tazminat kalemi yaratıldı. Lakin” başarı “ kelimesi işi bozacaktı. Çünkü buraya bir gerekçenin atıf edilmesi gerekli idi. O da son altı yıl sicillerinin 90 ve daha yukarı olması şartı içermekteydi. Gerekçe tam bir kurmay ölçütünde, gerçekten ve hayattan uzaktı. Başlangıç dereceleri için ise Milli Savunma Komisyonundan görüş istendi. Komisyon da Plan ve bütçe komisyonuna sordu. Gelen yanıt “ kesinlikle hayır “ oldu. Oysa MSB. Komisyonu bu konuya da sıcaktı.

Bunun üzerine Sayın ABAYLI ve sayın GÜRPINAR, GenelKurmay Başkanlığına; Bu şekli ile bir tasarının kabul edilemeyeceğini, 3+1 şartının olmazsa olmaz mutlak kararlılıkla kabul edilmesi konusunda bir mektup gönderdiler. Bu üç husus olmazsa randevunun ve bir araya gelinerek çalışılmanın bir anlam taşımayacağını bildirdiler. Büyük olasılıkla da mektup Sayın Gen. Kur. Başkanına ulaşamadı ve randevu askıya alınarak alel acele hazırlanan tasarı metni Milli Savunma Komisyonuna gönderildi. Bu arada hükümet te kendi içinde bir tedbir geliştirerek, Komisyonu es geçti, tasarının sadece ilk maddesi olan intibakları Plan ve bütçe komisyonunda hızlıca görüşerek genel Kurula sevk etti.Diğer iki madde Milli Savunma komisyonunun elinde kalakaldı. Komisyon en ufak bir bilgi ile etkinlikte bulunamadı. Kendi içinde karıştı. Assubayların ve özellikle emeklilerinin İnsanca yaşamına dair yıllarca beklenen umut topu kökü % 50 lik bir yarının sadece 300 Tl lik bir maaş artışı ile sonuçlanmış oldu.

Kurulan diyalog platformu Genkur Başkanı ile mutlaka görüşebilmek adına , girişimini sürdürdü ama ne yazık ki, hiç bir olumlu yanıt alamadı.

Bu heyet Sayın Ersen GÜRPINAR Sayın Atilla ABAYLI Sayın Adnan Fuat ÖZDEMİR Sayın Cengiz ERTEN den müteşekkildi.

Genelkurmay; kendi isteği ile görüşmeye üstelik te ismen çağırdığı, bu platformu kabul etmeyerek, ipin öbür ucunu bir kez daha kaçırarak , Assubay toplumundan arzu ettiği mutluluk teşekkürünü, ve sevgisini alamadı.

Büyük bir heyecan yaratarak, çok değişik bir komutan imajı ve farklı olağan üstü bir kişilk hayranlığı yaratan sayın Hulusi AKAR ise, Başta TEMAD olmak üzere ne kurum yetkililerini ne de emekli toplumundan fedakar ve donanımlı temsilcileri kabul etmemek suretiyle ciddi anlamda saygı ve sevgi prestiji kaybına uğradı. GenelKurmay katı ise yine her zaman ki küçümseme algısını öne çıkatarak çok bilmişlik yaptı. İşi eline yüzüne bulaştırdı. Subayla olan uçurumu zerrece kapatamadığı gibi tam aksine Assubaylar ve emeklileri arasındaki uçurumu iyice açtı. Huzursuzluğu iyice körükledi.

Uzmanların sağladığı başarıyı 100 yıllık bir sınıftan esirgedi. Yine Kurmay inadına esir oldu. Maliyeci ile, bürorat ile, teknokrat ile, Bilirkişi ile yapması gereken uyumlu çalışmayı, şabloncu asetatçı sekreteryası ile yaparak gönül kırdı. Hulusi AKAR rüzgarını boşa çıkardı.

Peki şimdi ne olacak ? Bu hafta 2016 mali yıl bütçe görüşmeleri başlayacak, sonrada altları bağlanıp kanunlaşacak. Yine bu hafta başka bir torba yasa daha meclisten çıkacak. Ama içinde ne tazminatlar ne de başlangıç dereceleri olmayacak. Yani 2016 rüzgarı daha Ocak ayı dolmadan hüsranla kapanacak. Umutlar 2017 ye kalacak. Hep yazıp uyardım. Herkesin görevi, meseleyi mutlu çözmek. Diyalogla çalışmak. Küskünlüğü inatla sürdürmemek. Çareyi ve çözümü kişiselleştirmemek. En önemlisi muhataplığı küçümsememek. Umutları yeşertip üzerine ilaç sıkmamak. Ne söylenmiş ne yapılmış olursa olsun atabaşı büyüklüğüne sadık kalınarak TEMAD la görüşmek, kusurları hoş görmek, affedici ve babacan olabilmek. Assubayları bir kısmına değil; hepsine sahip çıkabilmek. Bunu başarabilmek.

Bu gün özellkle yazdım. Bu tazminat kalemi için Kurmay aklı yerine benim aklımı oraya çağırsa idiniz, o saçma Assubay başarı tazminatı yerine size Sabah ki yazımda yazdığım tazminat ismini verirdim. “Sosyal Denge Tazminatı.” Hem emsali var idi, hem de hukuki anlamı. Sicil notu ,süresi gibi zaviye sapmaları yaşanmazdı.

GenelKurmaydan istenen sadece 1 saatlik bir randevu idi.

OLMADI...

Değerli Assubay toplumu, büyüklerim, dostlarım; Bu süreci en doğru ve objektif hali ile yazdım. Dostlarıma ve toplumuma söz vermiştim. Hiç bir şey sır kalmayacak diye. Çünkü “İki kişinin bildiği asla sır değildir “ Asıl, Assubay meselelerini çözememek sırdır, gizdir. Muamma dır.

SAYGIMLA.

NOT: Yazı ilk 18.01.2016 tarihinde yayına alındığında ilgili kurumlarca arkadaşlarımız telefon ile defaten aranarak yayından çekilmesi istenmiş ve olumlu gelişmeler olacağı bildirilmiştir. Telefon numaraları ve arayan kişiler şimdilik açıklanmamıştır...! Şu ana kadar böyle bir olumlu gelişme söz konusu olmadığından tekrar yayına alınmıştır...


ADNAN FUAT ÖZDEMİR
E.ASB.

  
4587 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar6.83746.8648
Euro7.68057.7113
HAVA DURUMU